กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 

งานประกันสุขภาพและสารสนเทศ

                                                   046                                                         
                                                     นางสาวชญานันทน์ ต่างใจ

                                                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                  047

                      นางสาวสิรภัทร ช่างระดม

                         เจ้าพนักงานเวชสถิติ

                     048 

                   นางสาวศศิญาภรณ์ ดอนเมืองพรม

                            เจ้าพนักงานธุรการ

              049

                   นายพงษ์ปกรณ์ ศิริภาษณ์

                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                         028

                         นางพัชสิตา พิศาลอัครวรากุล

                              เจ้าพนักงานธุรการ

 

                 030

                         นางสาริกา มิเลย์

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 


 

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี