กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มงานการแพทย์

   000001

 นายศราวุธ ศรีบุรินทร์

นายแพทย์ชำนาญการ

                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง                                    

                                                      

                   000002      

                     นางสาวเมธิณี อ่อนช้อยสกุล

                         นายแพทย์ปฏิบัติการ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      นายวุฒิชัย ชรินทร์

                      นายแพทย์ปฏิบัติการ

 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี