กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ บริการดี บุคลากรมีความสุข

ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง


พันธกิจ(Mission)


1.พัฒนาระบบบริการทุกหน่วยงานให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

และปลอดภัย


2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะวิชาชีพและวิชาการ


3.จัดบริการโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการเพียงพอใจ

ผู้ให้บริการมีความสุข


4.พัฒนาระบบบริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


5.พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก(Core Values)

ÂÂ

T-NICE

T Time

N Network and Team work

I Individual Commitment

C Customer Focus

E Empowerment/Environment

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Objectives)

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดระบบบริการ

การพัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการองค์กร 

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน

และมีธรรมภิบาล


3. ปรับปรุงโครงสร้าง ภูมิสถาปัตย์ ให้สอดคล้อง

กับการจัดบริการจัดบริการ และมีความปลอดภัย


4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายบริการ

และชุมชนดูแลตัวเองได้


5. สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ทั้งกายและใจ


 

 

ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี