กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง


000001
 

นายศราวุธ ศรีบุรินทร์

นายแพทย์ชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง
 

 

 

 

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี