กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

                                                   056                                                

                                                        นางสัญญา สาวิสัย

                                                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                              หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

                 089

                   นางสาววนิดา นามภูเขียว

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                  058

                       นายจีระพงษ์ สุริโย

                   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

               img497 resize

              นางสาวชิดชนก จิวาศักดิ์อภิมาศ

                  พยาบาวิชาชีพปฏิบัติการ

                 060

                   นางสาวจุฑารัตน์ ทองศรี

                         พยาบาลวิชาชีพ

                 063

                      นางสุนิสา คุณาจ่าม

                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

               062

                     นางสาวสุทธิดา ปิตุลา

                 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

                065

                 นางสาวอุทุมพร สอนสุภาพ

                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                 064

                       นางถนอม เบ้าสุภี

                    พนักงานช่วยเหลือคนไข้


 

ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี