กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มการพยาบาล

                                                      088                                               

                                                         นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม

                                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                        หัวหน้ากลุ่มพยาบาล

               023

                   นางสาวกรรณิการ์ ชินอักษร

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                      หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

                    033    

                      นางดารา มังคละไชยา

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                        หัวหน้างานผู้ป่วยใน

                  056

                        นางสัญญา สาวิสัย

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

               img50311

 นางจุฆาทิพย์ ภูเขียวศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้า IC

                 090

นางสาวพรทิพย์ แก้วอาสา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี