กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
 งานทันตกรรม

                                              img502 resize                                  
                                              นายประพัฒน์พงศ์ มานะ

                                                ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

                                             หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

                     img500 resize

                         นางวิภารัตน์ วรหาร

                       ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

             img498 resize

                   นายนภัส วงวรัญญู

                  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

               052

                  นางรุ่งนภา สุนทราวิรัตน์

        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

             054      

                 นางนุสรา สุนทราวิรัตน์

                พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     053

                        นางวิลัยพร สิทธิสาร

              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

               055

                 นางสาวสุจิตรา แก้ววันนา

                       พนักงานทั่วไป


 

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี