กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าสู่ระบบ
ประวัติโรงพยาบาลนาด้วง


       อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอของจังหวัดเลย เดิม "นาด้วง" เป็นหมู่บ้าน ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2439 ขึ้นกับตำบลนากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ประชากรใหม่ของนาด้วง อพยพมาจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย เริ่มแรกมีประชากรประมาณ 30 หลังคาเรือน ต่อมามีราษฎรอพยพเข้ามาเรื่อยๆ มากขึ้นตามลำดับ และแยกมาขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นตำบลนาด้วง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน เพราะมีระยะทางที่ใกล้กว่า


       ต่อมาปี พ.ศ.2520 ทางราชการเห็นว่าเขตปกครองของอำเภอเมืองเลย มีอาณาเขตที่กว้างขวางประกอบกับมีพลเมืองที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกตรวจตราความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง และได้เล็งเห็นว่าสภาพท้องที่โดยทั่วไปของตำยลนาด้วง เชื่อว่ามีความเจริญต่อไปในอนาคต กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2457 แบ่งเขตการปกครองออกจากอำเภอเมืองเลย เป็นกิ่งอำเภอนาด้วง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2520 และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ได้รับการประกาศเป็นอำเภอนาด้วง

 

ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

สำหรับประชาชน

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

งบทดลองประจำเดือน/ปี