เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน

นางนิวา  คณะศิริวงษ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีตชำนาญการ

นางหนูพลอย  นามวงษา

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

นางอุทัย  เกตุสีระ

ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางขนิษฐา  ชิดชิง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปารมี  วงค์พยัคฆ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนภาภรณ์  สิริสถิตย์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเจนจิรา  สีดาจิตร์

ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

นายชิงชัย  แดนหงษ์ศรี

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางเพ็ญพิมล  นามวงศ์ษา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวอังคณา โยธา

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

 


 

 

ออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา