เข้าสู่ระบบ
 งานทันตกรรม

                                                                                               
                                              นายประพัฒน์พงศ์ มานะ

                                                ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

                                             หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

                     

                   นางวิภารัตน์ วรหาร

                 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

             

               นายนภัส วงวรัญญู

             ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

               052

                  นางรุ่งนภา สุนทราวิรัตน์

        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

             054      

                 นางนุสรา สุนทราวิรัตน์

                พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     053

                        นางวิลัยพร สิทธิสาร

              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

               055

                 นางสาวสุจิตรา แก้ววันนา

                       พนักงานทั่วไป


 

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส