เข้าสู่ระบบ
 งานทันตกรรม

                                                  050                                              
                                                         นายรพิฉัตร เมฆศิริ

                                                       ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

                                                     หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

                     051

                         นายวิศรุต รตนธงชัย

                        ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

                052

                   นางรุ่งนภา สุนทราวิรัตน์

       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

                    053

                        นางวิลัยพร สิทธิสาร

              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

                  054

                      นางนุสรา สุนทราวิรัตน์

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                     055

                      นางสาวสุจิตรา แก้ววันนา

                            พนักงานทั่วไป


 

ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส