เข้าสู่ระบบ
ฝ่ายบริหาร

 

นางวัชรี เกตุนาค

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


 

นายพิชิต  ตรีรัตนธำรง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายไพรัตน์  ศรีเกตุ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 

นายสาคร  สุจิมงคล

ตำแหน่ง พนักขับรถ

นางอัชราพร  วิศวเวทานันท์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 
 

นางสาวสุธาสินี กันละเรด

ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี

 won

นางพัชรา ภูรับดวง

ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี

 

นายสมชาย  โพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

 

นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง คนสวน

 

นายเฉลิม โครตะ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 

นางเวนิกา ลุนะหา

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

 

 

นางสมพร วังคำแหง

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

ออนไลน์

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา