เข้าสู่ระบบ
งานผู้ป่วยใน

                                                             033                                                       

                                                               นางดารา มังคละไชยา

                                                            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                                หัวหน้างานผู้ป่วยใน

                    034

                            นายไสว ดาลุนฉิม

                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                    035  

                        นางคำหวาน ขันทสิทธิ์

                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                   036

                       นางสาวคุณัญญา นาหัวนิล

                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                    037

                      นางสาวญาญี ศรีประเสริฐ

                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                  038

                        นายชาวี แสนณรงค์

                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                039

                       นางสาวสุพัตรา สุขใจ

                         พยาบาลวิชาชีพ

                  040

                         นางสิรินดา กุลชาติ

                        พยาบาลวิชาชีพ

                  041

                         นายวิทยา มิเลย์

                          พนักงานเปล

                042

                         นางอุไร แก้งดาพา

                     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                 043

                        นายธีรศักดิ์ ทองศรี 

                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                      101

                     นางสาวทรายทอง ศรีสังข์

                            พนักงานทั่วไป

                  045

                   นางสาวสุวรรณา วานมนตรี

                          พนักงานทั่วไป

 

 

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส