เข้าสู่ระบบ
วิสัยทัศน์

ระบบบริการมีคุณภาพ ประสานภาคี ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

พันธกิจ


1. นำนโยบายและกำหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพ

    ให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และจังหวัด

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. สลับสนุนภาคีทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ


ค่านิยม


ตรงต่อเวลา ช่วยกันทำงาน บริการด้วยใจ


ประเด็นยุทธศาสตร์       


1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

2. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการสุขภาพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


 

ออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส