เข้าสู่ระบบ
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                                            066                                                          
                                                                นายคมสัน จารุจินดา

                                                             เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

                                                 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค                                                

                     067

                          นางรุ่งทิพย์ จารุจินดา

                           เภสัชกรชำนาญการ

                     068

                          นายเมธารัชต์ กาวี

                          เภสัชกรชำนาญการ

                     069

                         นายอดิศักดิ์ พิมพ์เหม

                เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

                     070

                     นางสาวภาวิณี ดอนอินทร์ 

                 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

                    071

                    นางสาวจุฑามาส โสประดิษฐ

                เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

                     072

                         นายวิทยะ ไชยสิทธิ์

                       พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                      073

                         นายรัตนชัย ภูมิมณี

                           พนักงานห้องยา

                   000006

                            นางสาววัชรี แช่มช้อย

                                แพทย์แผนไทย

                      075

                           นางบุญมา ปัดทุม

                          ผู้ช่วยการพยาบาล


 

ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส