เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาล : นาด้วง 
 • ที่อยู่ : 155 หมู่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
 • เจ้าของ/ต้นสังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
 • ลักษณะ บริการ  จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) : 30 เตียง 
 • ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ให้บริการระดับทุติยภูมิ
  - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง    1    แห่ง
  - รพสต. (PCU นาดอกคำ)                1    แห่ง
  - PCU                                           1    แห่ง
  - สถานีอนามัย                               1     แห่ง

บริบทขององค์กร

 • ขอบเขตของการให้บริการ  ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอนาด้วง และนอกเขต มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เขตตำบลนาด้วง
 • ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ประชากร 25,671 คน
  - จำนวนตำบล                  4    ตำบล
  - จำนวนหมู่บ้าน                41  หมู่
  - จำนวนครัวเรือน         5,265   ครัวเรือน
 • ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   - มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

 

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ


แพทย์

2      คน

ทันตแพทย์

1      คน
เภสัชกร 2      คน
พยาบาล     26     คน
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป                  1      คน
พยาบาลเทคนิค   2      คน
นักวิชาการสาธารณสุข 2      คน
เทคนิคการแพทย์ 1      คน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2      คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3      คน
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1      คน
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1      คน 

ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส